...

Добавка JET 100 Petrol economy бензин 250ml

16.00 лв.

Добавка JET 100 Petrol economy бензин 250ml  съдържа модификатор на триенето, миещи вещества и подобрител на изгарянето. Оптимизирането на тези процеси води до съществена икономия на гориво. Безопасен за катализатори, Ламбда-сонди и запалителните свещи. Препоръчва се за дву- и четиритактови бензинови двигатели.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.