...

Връчват ми наказателно постановление. Искам да обжалвам. Какво да правя?

Съставиха ми акт за административно нарушение, а няколко седмици по-късно получих известие, че е съставено и наказателно постановление, с което ми се налага административна санкция. Смятам, че в случая вината за нарушаване на правилата не е моя или че написаното в наказателното постановление не отговаря на действителността или че е нарушена процедурата за издаване на такива актове. В този случай мога да обжалвам наказателното постановление, като това обжалване няма как да влоши положението ми или да увеличи разходите ми. Това Право има за цел да ме запознае с реда и сроковете, при които мога да обжалвам наложената ми санкция.

За оспорване на акт –  Съставиха ми акт. Какви са правата ми (защото самият акт също може да се обжалва – без да е необходимо заплащането на каквито и да е разноски по оспорването) или вж. статията Правата ми при проверка от Пътна полиция.

1. Ако не съм съгласен с постановлението, мога да го обжалвам в 7-дневен срок от датата, на която ми е връчено. Много важно е да не заплащам наложената ми глоба, ако имам намерение да я обжалвам. Това е излишна процедура, която би довела до усложняване на процеса при възстановяване на платената от мен сума в случай, че жалбата ми бъде уважена.

2. Подавам жалба в регистратурата на административнонаказателния орган, който ми е издал постановлението. Както във всеки друг случай, когато подавам жалба, молба или каквото и да е писмено изявление, не забравям да си поискам и входящ номер. Административнонаказателният орган служебно препраща жалбата ми в 7-дневен срок до съответния районен съд в района, където е констатирано нарушението (ако нарушението е извършено в чужбина, компетентен е Софийски районен съд). Прилага и съпроводително писмо към жалбата с доказателства в подкрепа на обжалваното постановление.

3.  Подавам жалба със следното съдържание само, когато актът, който обжалвам е незаконосъобразен. Основания за незаконосъобразност на административния акт:

 • липса на компетентност;
 • неспазване на установената форма;
 • съществено нарушение на административнопроизводствени правила;
 • противоречия с материалноправни разпоредби;
 • несъответствие с целта на закона.

Съдържание на жалбата:

 • съда,  до който я подавам;
 • административнонаказателния орган, чрез който я подавм;
 • трите ми имена, ЕГН и адрес;
 • посочвам номера и датата на наказателното постановление, което ще обжалвам;
 • кратко описание и доказателства на обстоятелствата, на които се позовавам;
 • моето искане да бъде отменено или изменено наказателното постановление;
 • подпис.

В производството пред районния съд по обжалване на наказателни постановления по ЗАНН не се заплаща държавна такса.

4. Районният съд разглежда жалбата и насрочва дело в открито заседание, като ме уведомява за това с призовка (ако своевременно сменя адреса си, посочен в жалбата, е препоръчително да информирам съда, защото може да присъди и неприсъствено решение, без да присъствам на съдебното заседание). Съдът дава ход на делото и в случай, че не бъда намерен на посочения от мен адрес в жалбата. За да избегна възможността да не бъда призован е добре периодично да проверявам в съда, до който съм подал жалбата, дали ми е насрочено дело.

5. Районният съд  в състав само от един съдия разглежда делото и се произнася с решение, с което може да потвърди, да измени или да отмени наказателното постановление.

 • Ако не съм доволен и от решението на районния съд, мога да го обжалвам пред административен съд (последна инстанция);
 • срокът за подаване на жалбата е 14 дни от деня, когато ми е съобщено решението на районния съд;
 • жалбата подавам чрез районния съд, който е издал решението;
 • решението на административния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

И накрая, въпреки че вече знам каква е процедурата, е силно препоръчително да си наема адвокат, с чиято правна помощ ще имам значително по-големи шансове за успех. Важно е да знам, че в това производство пред районен съд няма да ми се присъдят разноските по делото, независимо дали наказателното постановление е отменено или не.

Ако искам да получа разноските по делото пред мен има открит друг път. Мога да подам иск срещу органа, който е издал наказателното постановление. С него претендирам обезщетение за вредите, т.е. разноските, които са настъпили в резултат на незаконосъобразното наказателно постановление. Този иск мога да подам пред съда, в чийто район съм била увредена или по моя настоящ адрес. Тук вече дължа държавна такса от 10 лв.

Актуализира: Стела Парушева

Разгледайте нашите актуални предложения за Авточасти за вашето безопасно шофиране

Източник:http://pravatami.bg/675

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.