...

10w40

Показване на 1–20 от 376 резултата

Масла с вискозитет 10w40

Основната задача на моторното масло в двигателя е да не се допуска сухо триене на движещите се части на двигателя. Вискозитет най-общо означава течливост. На достъпен език вискозитет на маслото може да се обясни и така – способността на маслото да се задържа на повърхността на вътрешните части на двигателя и при това да съхранява своята течливост. Не звучи толкова сложно, но трябва да се знае, че вискозитета всъщност е най-променливата величина спрямо температурата. Именно затова SAE (Society of Automotive Engineers)/ Дружеството (Асоциацията) на автомобилните инженери е разработило класификацията на маслата спрямо вискозитета, която описва вискозитета на маслата при различни работни температури на двигателя.

След SAE виждаме няколко числа, които са разделени от буквата и тире. Да вземем за пример масло с вискозитет 5W30.

5W е нискотемпературният вискозитет, който означава, че студения старт е възможен при температура не по-ниска от -35 °С ( тоест от числото преди W изваждаме 40). Това е минималната температура, при която маслената помпа е в състояние да изпомпва маслото през системата, без да допуска сухо триене на вътрешните части. Тоест, колкото е по-ниска цифрата преди „W“, толкова маслото е по-течливо при ниски (зимни) температури. Първата цифра пред W показва именно това, но по никакъв начин този параметър (цифра) не влияе на работата на загрелия двигател.

Много по-интересно е второто число, това след буквата W – или високотемпературния вискозитет. В нашият пример 30. Това число представлява сборен показател, показващ минималния и максимален вискозитет на маслото при работни температури на двигателя: 100 – 150 °С. Колкото цифрата след W e по-голяма, толкова е по-висок вискозитета на маслото.Повишената течливост, която се търси при студения старт, тук вече не е желана, защото горещото масло така или иначе е течливо. Но дали по-високият вискозитет на маслото е добре за вашия автомобил, може да ви отговори само и единствено производителят на автомобила.

Съществува и още един важен показател, а именно – Индекс на вискозитета (VI) – това е показател, който характеризира зависимостта на вискозитета от изменението на температурата. Това е величина, която не се измерва в някакви единици – това е просто число. Но колкото е по-висок индекса на вискозитета на моторните масла,тоест колкото е по-голямо това число, толкова е по-широк температурния диапазон, който осигурява работоспособността на двигателя. На прост език, колкото този индекс е по-голям, толкова поведението на маслото е по-добро. Полезно е да се знае, че синтетичните моторни масла имат много по-висок вискозитетен индекс от минералните.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.