...

BOSCH

Показване на 1–20 от 181 резултата

Bosch oil filter.

Масленият филтър е важна незаменима част от двигателя на автомобила. Маслените филтри абсорбират всички вредни частици, които биха могли да повредят автомобила и да позволят на филтрираното масло да се движи през всички маслени магистрали на двигателя. Това е необходимост за безупречно поддържане, смазване и охлаждане на двигателя. Когато маслото преминава през масления филтър, замърсителите се улавят, предотвратявайки преминаването им през двигателя на автомобила.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.