...

ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМИ ГЛОБИ ЗА ИЗВЪРШЕНИ НАРУШЕНИЯ

Банкови сметки за плащане на глоби за извършени нарушения

За нарушения на Закона за движението по пътищата:

За фиш и наказателно постановление:

Сметката се администрира от Главна дирекция “Национална полиция” и е открита в “Обединена българска банка” АД

BG 22 UBBS 8888 3122 9441 01
BIC код: UBBSBGSF

Средствата се превеждат на името на ГДНП

За електронен фиш серия “К”:

BG 64 BNBG 9661 3100 1477 01
BIC код: BNBGBGSD
BIC-кодът при преводи с чуждестранна валута е BNBGBGSF
Средствата се превеждат на името на Фонд за безопасност на движението Сметката се администрира от дирекция “Планиране и управление на бюджета” – МВР и
 е открита в БНБ.

За нарушения на Кодекса за застраховането:

За наказателно постановление и електронен фиш серия “Г”:

BG 04 UBBS 8888 1000 9137 40
BIC код: UBBSBGSF
Средствата се превеждат на името на Гаранционен фонд.

Сметката е открита в “Обединена българска банка” АД.

Ред и начин на плащане на глоби по Закона за движението по пътищата

Глобите по Закона за движението по пътищата се заплащат САМО по сметката, посочена в електронния фиш, наказателното постановление или фиша. Не се допуска заплащане на глоба чрез пари в брой на мястото на извършване на нарушението или проверката. Ако глобата по фиш или наказателно постановление е за извършено нарушение преди 2019 г., ЗАДЪЛЖИТЕЛНО проверете коя е актуалната към момента банкова сметка, по която трябва да преведете дължимата сума.

Информация за актуалните банкови сметки за плащане на глобите по Закона за движението по пътищата може намерите на адрес: https://mvr.bg/opp/, в рубриката „Административни услуги“, тема: „Заплащане на дължими глоби за извършени нарушения“, подтема „Банкови сметки за плащане на глоби за извършени нарушения“ или да ги видите тук.

Глобите може да се заплатят по един от следните начини:

–    чрез Портала за електронни административни услуги на МВР (онлайн) на адрес: https://e-uslugi.mvr.bg/;

–   чрез терминално устройство ПОС в структура на МВР. Списъкът на структурите на МВР, в които има ПОС, е на адрес: https://mvr.bg/opp/, в рубриката „Административни услуги“, тема: „Заплащане на дължими глоби за извършени нарушения“, подтема „Картови плащания чрез терминални устройства ПОС на глоби по Закона за движението по пътищата в структури на МВР“;

–   в банка;

–   чрез пощенски запис;

–   чрез интернет банкиране;

–   чрез каси за парични преводи;

–   чрез КЕШ-терминали;

–   чрез мобилни приложения.

Отразяването на плащането на глобата в системата на МВР е автоматизиран процес

Ако е допусната грешка при налагането на превода за глобата, този процес не се активизира и глобата остава в системата като неплатена. Тези грешки се отстраняват чрез разглеждането на всеки отделен случай след проверка за реално постъпили средства и други данни за превода, които да потвърдят, че той се отнася за конкретното задължение.

Законът за движението по пътищата дава възможност 
на собственика или на този, на когото е предоставено моторното превозно средство, в 14-дневен срок от получаването на електронния фиш (серия „К“ за скорост) да заплати глобата или да предостави данни за извършителя на нарушението. Данните за извършителя на нарушението и копие от неговото свидетелство за управление на МПС се предоставят в съответната структура на МВР, издала електронния фиш, чрез писмена декларация на основание чл. 189, ал. 5 от Закона за движението по пътищата. В тези случаи на лицето, посочено в декларацията, се издава и изпраща електронен фиш за извършеното нарушение, а първоначално издаденият електронен фиш се анулира.

Най-често допусканите грешки при плащане на електронен фиш, фиш или наказателно постановление са:

–    неправилно посочено име на задължено лице. ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ е това, посочено в електронния фиш, фиша или наказателното постановление, а не това, което превежда средствата по глобата;

–   неправилно изписани имена на задълженото лице. Имената трябва да се изписват на официалния за страната език чрез използване на символи от официалната азбука, т.е. на български език на кирилица. Изключения се допускат само за чужди граждани, като при тях в преводното нареждане/вносната бележка за плащане от/към бюджета трябва да се попълнят имената със символите, използвани в електронния фиш, фиша, наказателното постановление;

–   неправилно посочен идентификатор (ЕГН, ЛНЧ, ЕИК). Ако в електронния фиш е посочено ЕГН на задълженото лице, то в платежния документ трябва да се посочи ЕГН. Съответно ако в електронния фиш е посочено ЕИК, то в платежния документ трябва да се посочи ЕИК;

–   независимо, че собственикът на МПС, с което е извършено нарушението, е подал писмена декларация на основание чл. 189, ал. 5 от Закона за движението по пътищата за анулиране на първоначално издадения електронен фиш, се извършва заплащане на глобата. След подаването на писмена декларация в законово установения 14-дневен срок от получаването на електронния фиш глобата не е дължима за собственика на МПС. Тя ще бъде дължима за посоченото в писмената декларация лице, след като издаденият на негово име нов електронен фиш му бъде връчен. Описаната грешка най-често се допуска от физическите (ЕТ) и юридическите лица;

–   независимо, че е подадена писмена декларация на основание чл. 189, ал. 5 от Закона за движението по пътищата за анулиране на първоначално издадения електронен фиш, собственикът на МПС предоставя електронния фиш на реалния извършител и той заплаща глобата, а не изчаква издаването и връчването на новия електронен фиш. Описаната грешка най-често се допуска от физическите (ЕТ) и юридическите лица;

ЗАБЕЛЕЖКА: За описаните два случая е важно да се има предвид, че заплащането на електронен фиш, за който е подадена писмена декларация за анулирането му, създава проблеми както за собственика на МПС, с което е извършено нарушението, така и за реалния извършител на нарушението, а така също и за органите на МВР, които трябва да анулират единия и да издадат другия електронен фиш!

– липса на серия на фиша или на електронния фиш. Те задължително имат серия, която трябва да се изпише в преводното нареждане/вносната бележка за плащане от/към бюджета;

–   липса на номер на фиша, електронния фиш или наказателното постановление. Често се изписват словесни изрази, в които липсва информация за конкретното задължение или серията и номерът са изписани последни и попадат извън максимално позволения брой знаци на съответния банков ред в преводното нареждане;

–   вместо номер на наказателното постановление се изписва номер на акта за установяване на административното нарушение или номер на автомобила, с който е извършено нарушението;

–   сумата за глобата е неточна;

–   сумата е платена в 70% от размера извън определения в чл. 189, ал. 9 на Закона за движението по пътищата срок. С 30% отстъпка може да се заплати САМО електронен фиш (серия „К“ за нарушение на скоростния режим) в определения от закона срок. За фишове и наказателни постановления отстъпка при плащането на глобата няма;

–   посочената банкова сметка е неправилна. Глобите по електронен фиш за нарушение на скоростта (серия „К“) се плащат по сметка, различна от сметката за фиш и наказателно постановление и от сметката за глоби по Кодекса за застраховането;

–   плащане на две и повече глоби с едно платежно нареждане. Недопустимо е плащането на електронен фиш и наказателно постановление, например, с едно платежно нареждане, както и по една и съща банкова сметка. Не се счита за погасено задължение, което не е платено по съответната банкова сметка;

–   технически грешки, допуснати при изписването на име, ЕГН (ЕИК или ЛНЧ), номер на документ, и др.

Образци на платежни документи може да намерите тук.

Повече информация може да намерите на адрес: https://mvr.bg/opp/, в рубриката „Административни услуги“, тема „Заплащане на дължими глоби за извършени нарушения“.

Изисквания при попълване на платежен документ за погасяване на задължение по фиш/ електронен фиш/ наказателно постановление за извършено нарушение на Закона за движението по пътищата (ЗДвП) и Кодекса за застраховането (КЗ)

При заплащане на дължими глоби за извършени нарушения на Закона за движението по пътищата е необходимо да се изпълнят следните условия:

І. С един платежен документ да се заплати едно задължение.

ІІ. Задължението се заплаща наведнъж в пълния му размер (или с посочената отстъпка САМО ако е електронен фиш).

ІІІ. В платежния документ задължително коректно трябва да бъдат попълнени следните данни:

За наказателно постановление:

1. Номер на НП и дата на съставянето му. За НП, издадени след 2014 г., от особена важност е изписването на тиретата в номера (например, 00-0000-000000).

2. Точен размер на наложената глоба.

3. Име, презиме, фамилия на ЗАДЪЛЖЕНОТО лице (независимо от вносителя на глобата).

4. ЕГН на ЗАДЪЛЖЕНОТО лице.

5. Банковата сметка, по която трябва да постъпят средствата, като СМЕТКАТА е тази, ПОСОЧЕНА в НП.

Образец на платежен документ за наказателно постановление по Закона за движението по пътищата
Образец на платежен документ за наказателно постановление по Кодекса за застраховането

Най-често допускани грешки при плащане на НП:

1. С един платежен документ се плащат повече от едно задължения, в т.ч. по фиш/електронен фиш и/или задължения за наложени наказания за извършени нарушения на други закони. Нарушенията на различни закони изискват заплащане на дължимите глоби по различни банкови сметки. Недопустимо е глоби по ЗДвП и по КЗ да се плащат по една и съща банкова сметка. Различните банкови сметки имат различни администратори.

2. Вместо номера на НП се попълва бланкетният номер на документа (акта за установяване на административно нарушение или на издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка).

3. Номерът на НП (издадено след 2014 г.) се изписва без тирета (слято) или вместо тиретата се поставят други, произволни препинателни знаци. Това превръща номера на НП в друг номер на документ и не може да бъде разпознат от системата.

4. Вместо НП в платежния документ като основание за плащане се посочва “АУАН” (Акт за установяване на административно нарушение). АУАН е документът, с който е установено извършеното нарушение, като се посочва коя точно законова разпоредба е нарушена. С АУАН не се налага наказание за извършеното нарушение.

За фиш/електронен фиш:

1. Серия и номер на фиша, дата на издаване.

2. Точен размер на глобата (с отстъпка в 70% от размера се заплаща САМО ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ, платен в 14-дневен срок от датата на получаването му).

3. Име, презиме, фамилия (наименование на фирма) на ЗАДЪЛЖЕНОТО лице по електронния фиш (независимо от вносителя на глобата).

4. ЕГН/ЕИК по БУЛСТАТ на ЗАДЪЛЖЕНОТО лице.

5. Банковата сметка, по която трябва да постъпят средствата, като СМЕТКАТА е тази, ПОСОЧЕНА във фиша/електронния фиш.
Образец на платежен документ за фиш по Закона за движението по пътищата

Образец на платежен документ за електронен фиш по Закона за движението по пътищата (серия “К” – за скорост) – физическо лице

Образец на платежен документ за електронен фиш по Закона за движението по пътищата (серия “К” – за скорост) – юридическо лице

Образец на платежен документ за електронен фиш (серия “Г”) по Кодекса за застраховането

Най-често допускани грешки при плащане на фиш/електронен фиш:

1. С един платежен документ се плащат повече от едно задължения, в т.ч. и наказателно постановление. Задълженията по фишове, електронни фишове и НП се погасяват по различни банкови сметки. Ако се платят по една банкова сметка, е невъзможно автоматизирането на процеса по отразяването на плащането на фиша или електронния фиш в системата.

2. Вместо серия и номер на фиша/електронния фиш се изписва само номерът или тези данни не се попълват изобщо.

3. При електронен фиш вместо серия и номер се попълва номерът на нарушението или регистпрационният номер на превозното средство.

4. Вместо имената на задълженото лице за задължено лице се изписват имената на вносителя на сумата по глобата.

5. Не се изписва ЕГН/ЕИК по БУЛСТАТ.

Указания за попълване на платежни документи:
Указание за попълване на платежно нареждане за ЕЛЕКТРОНЕН фиш – физическо лице

Указание за попълване на платежно нареждане за ЕЛЕКТРОНЕН фиш – юридическо лице и физическо лице (ЕТ)

При плащане на задължение в банкова институция един от екземплярите от платежното нареждане трябва да е подпечатан от банката и да се предостави на платеца.

Актуални банкови сметки, по които се плащат глобите вижте тук.

Образци на платежни документи, попълвани в банкова институция

При плащане на задължение в банкова институция един от екземплярите от платежното нареждане трябва да е подпечатан от банката и да се предостави на платеца.

Образец на платежен документ за плащане на наказателно постановление по Закона за движението по пътищата

Образец на платежен документ за плащане на фиш по Закона за движението по пътищата

Образец на платежен документ за плащане на електронен фиш по Закона за движението по пътищата (серия “К” – за скорост) – физическо лице

Образец на платежен документ за електронен фиш по Закона за движението по пътищата (серия “К” – за скорост) – юридическо лице

Образец на платежен документ за наказателно постановление по Кодекса за застраховането

Образец на платежен документ за електронен фиш (серия “Г”) по Кодекса за застраховането

 

Повече информация може да намерите на адрес: https://mvr.bg/opp/, в рубриката „Административни услуги“, тема „Заплащане на дължими глоби за извършени нарушения“.

Главна дирекция „Национална полиция“

Отдел „Пътна полиция“

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.