...

Издаване дубликат на свидетелство за управление на моторно превозно средство

Дубликат на свидетелство за управление на моторно превозно средство се издава, когато свидетелството е изгубено, откраднато, повредено или унищожено

На основание на:
Закона за движението по пътищата – чл. 160, ал. 1
Наредба І-157/01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина – чл. 16, ал. 1

Орган по предоставянето на административната услуга:
Звена “Пътна полиция” при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР

Срок за предоставяне:
Обикновена услуга – до 30 дни, бърза услуга – до 10 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Със срока на валидност на изгубеното или откраднато свидетелство

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Директор на Областна дирекция на МВР в което е съответното звено “Пътна полиция”

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Директор на Областна дирекция на МВР в което е съответното звено “Пътна полиция”

Ограничения и условности:
Дубликат на свидетелство се заявява по постоянен адрес на заявителя.

Дубликат на свидетелство се издава когато основното свидетелство е:

изгубено
откраднато
повредено
унищожено

Не се издава дубликат на свидетелство за управление на моторно превозно средство до заплащане изцяло на дължимите глоби по Закона за движението по пътищата.

При подаване на заявление през портала за електронни услуги на МВР заявителят трябва да разполага с квалифициран електронен подпис, съдържащ ЕГН.

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/Services/Index
Електронен адрес за предложения:
trafficpol.150@mvr.bg

Изисквания, процедури, инструкции

I. Подаване на заявление
Когато заявлението се подава на гише, то се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.

Към заявлението се прилагат:
1.Валидна лична карта или валиден паспорт
2.Декларация, че основното свидетелство за управление на МПС е изгубено, повредено, унищожено или откраднато. Декларацията може да се попълни предварително от заявителя, но подписът се полага пред служител на “Пътна полиция” при подаване на заявлението! Ако заявлението се подава от пълномощник, подписът под декларацията трябва да е на гражданина, на когото ще се издава свидетелството за управление на МПС и този подпис трябва да е с нотариална заверка.
3.Документ от полицейски орган, удостоверяващ, че основното свидетелство за управление на МПС е обявено за откраднато – когато е приложимо
4.Декларация, че обичайното пребиваване на заявителя не е в друга държава – членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава – членка на Европейския съюз. Декларацията може да се попълни предварително от заявителя, но подписът се полага пред служител на “Пътна полиция” при подаване на заявлението! Ако заявлението се подава от пълномощник, подписът под декларацията трябва да е на гражданина, на когото ще се издава свидетелството за управление на МПС и този подпис трябва да е с нотариална заверка.
5.Контролен талон – когато не е изгубен, откраднат или унищожен
6.Документ за платена държавна такса
7.Нотариално заверено пълномощно – когато заявлението се подава чрез пълномощник. Ако услугата се заявява чрез пълномощник, този, на когото ще се издава дубликат, следва да получи готовия дубликат лично.

II. Проверка за пълнота на представените документи
При приемане на документите служител на “Пътна полиция” ги проверява за пълнота и дава указания на заявителя относно липсващи или сгрешени документи.

III. Проверка по същество
В рамките на срока за изпълнение на услугата служител на “Пътна полиция” извършва обстоятелствена проверка на представените документи.

IV. Получаване на готовия дубликат свидетелство за управление на моторно превозно средство
Заявителят получава своя готов дубликат на свидетелство от звеното “Пътна полиция” по постоянен адрес, и в срока, за който е платил съответната държавна такса. Когато заявлението е подадено по електронен път, готовият дубликат се получава от звеното “Пътна полиция” по постоянен адрес.

При получаване на дубликата на свидетелство за управление на МПС заявителят е длъжен да върне старoто свидетелство, когато то е повредено, и стария контролен талон, ако е наличен.

Получаването на дубликата на свидетелство за управление на МПС и контролен талон е лично, ако заявлението е подадено от пълномощник!

Образци
Декларация за обичайно пребиваване в Република България (за издаване на свидетелство за управление на МПС)

Нормативна уредба
Правилник за издаването на български лични документи
Наредба І-157/01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина

Заплащане
За услугата се заплаща такса
За издаване на дубликат на свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС) се събират следните такси:

1. за свидетелство за управление на МПС на лице до 58-годишна възраст – 25 лв.

2. за свидетелство за управление на МПС на лице от 58 до 70-годишна възраст – 11 лв.

3. за свидетелство за управление на МПС на лице с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто – 3 лв.

Освобождават се от заплащане на такса за издаване на свидетелство за управление на МПС лицата, навършили 70-годишна възраст.

За бързо издаване на дубликат на свидетелство за управление на МПС таксата се заплаща с увеличение два пъти.

При издаване на дубликат на свидетелството за управление на МПС се събира и такса от 2 лв. за издаване на контролен талон към свидетелството.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
По банков път
По електронен път

За безопасно шофиране, посетете нашата секция за Авточасти

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.