...

Информация за хидравличното масло

При избора на хидравлични масла трябва да съблюдаваме, каква е степента на пенливост на маслото. Това е много по-важен индекс отколкото вискозитета на маслото.

Абсолютно недопустимо е смесването на две различни масла – минерално и синтетично. LHM (минерални хидравлични маслa), CHF (синтетчни хидравлични масла). Синтетичните хидравлични масла са най-доброто решение, тези масла се слагат вече във всички ново-произведени автомобили, поради по-дългият им срок на експлоатация.

За правилния избор при покупката на хидравлични масла на първо място трябва да сме сигурни в следните факти :

  1. Каква е степентта на защитата от корозия на хидравлични маслa
  2. Каква е течливостта при минусови температури
  3. Наличие на вода
  4. Какви противопенни качества притежават съответните хидравлични масла
  5. Каква е устойчивоста на износване на съответните хидравлични масла
  6. Филтрация
  7. Устойчивост на формиране на утайка

Основните функции, които изпълняват хидравличните масла в системите и механизмите е да предават мощност, да смазват, охлаждат и защитават от корозия. Най-важните свойства са: определен вискозитет, да имат слаба промяна на вискозитета в следствие на температурни промени. Достатъчна течливост при ниски температури, малко поглъщане на газове и пари и слабо пенообразуване. Бързо отделяне на попадналите в маслото вода и въздух и голяма филтрираща способност.

Вискозитета определя течливостта на маслото и най-често се измерва при температура 400 градуса. Колкото е по-голяма цифрата на фискозитета, толкова течливостта е по-малка. Вискозитетите при 400 градуса при Целзий са 32, 46 и 68 сантистокса. Друго което е свързано с вискозитета е вискозитетния индекс и температурата на течливост (замръзване). Както всички течности, така и хидравличните масла поглъщат газове и пари, като с повишаване на налягането, това поглъщане се увеличава.

Поглъщаните газове влошават работата на системата, увеличава се загубата на мощност, намалява КПД, появяват се условия за възникване на кавитация. Важни са тук два показателя: скорост на въдухоотдяне, пенообразуване и стабилност на пяната. Попадналата в хидравличната система вода намалява вискозитета, влошава смазочните свойства и увеличава корозията, затова основното изискване е да има добри демулсиращи свойства (бързо да отделят водата без да се намалява действието на антикорозионен, антиокислителният и противоизносващи добавки).

Хидравлични масла и течности се различават по отношение на кинематичен вискозитет, температура на течливост, температура на кипене и температурата на запалване. Кинематичен вискозитет е времето, необходимо за определено количество течност или масло да преминава през тръба под силата на тежестта. Точката на втечняване, най-ниската точка, при която течните потоци, обикновено са с температура от 15 ° F до 20 ° F.

Точка на възпламеняване е най-ниската температура, при която една течност произвежда достатъчно изпарения и се образува запалителна смес във въздуха близо до повърхността на течността.Възпламеняването и самозапалване са важни съображения при избора на огнеустойчиви флуиди. Възпламеняващата точка е най-ниската температура, при която една течност може да произвежда достатъчно изпарения да образува смес във въздуха, който непрекъснато подкрепя горене след запалване.

Хидравлични масла и предавателните течности имат приложение в различни индустрии. Някои продукти са проектирани за космическите изследвания, автомобилната промишленост, морските или военно приложение. Други са използвани за горивни двигатели, компресори, бутални помпи, зъбни колела, и други устройства.

Вижте предлаганите от нас хидравличните масла, 

 

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.