...

Какво да направя, ако паяк повреди колата ми?

Колата ми беше вдигната от паяк. Не стига, че трябваше да плащам и глоба, ами и като отидох да си я прибера от наказателния паркинг, установих, че са ми я повредили при вдигането. Няма да оставя нещата така! Какво мога да направя?

Тъй като според нашия закон всеки е длъжен да поправи вредите, които е нанесъл другиму, така и общината в качеството си на възложител трябва да ме компенсира за повредения ми автомобил. Тъй като работата на служителите, които са отстранили колата ми, е възложена от общината, тя следва и да отговаря за техните действия, а именно – повредите по колата ми.

За да мога да получа обезщетение обаче, трябва да се докаже по съдебен път, че:

  • наистина съм претърпял вреди (колата ми е повредена). Как мога да констатирам съответните вреди? Хубаво е още на самия наказателен паркинг да огледам колата си. Ако евентуално забележа щети, мога да направя следното – да извикам полиция и на място да се състави костантивен протокол ИЛИ да се състави протокол между мен и служителите на наказателния паркинг. Важно и при двата случая е този протокол да се разпише и от свидетели на място, за да може документът наистина да има тежест пред съда;
  • повредата на колата ми е причинена действително от лице, на което общината е била възложила съответните задължения (служител на “Паркинги и гаражи”), а не от мен или други хора например;
  • вредите по автомобила ми са причинени “при” или “по повод” изпълнението на възложената работа, т.е. вдигане на колата и извозването й на наказателния паркинг. Това значи, че ако служителят на общината поради наш личен конфликт повреди колата ми, общината няма да отговаря за това.

Важно! Трябва задължително да докажа, че има връзка между изпълнението на работата от служителя на общината и вредите, които са настъпили по автомобила ми.

Ако не докажа и само едно от гореизброените неща, няма да се осъществи отговорността на общината и да получа обезщетение.

Какъв е размерът на обезщетението, което ще получа?

Всеки случай е индивидуален, така че има различни фактори, от които зависи границата на обезщетението, което мога да получа – размерът на вредите по автомобила ми, степента на вината на служителя на общината, обстоятелствата по време на причиняването на повредата и т.н. Въпреки тях би следвало да получа обезщетение за всички преки и непосредствени вреди, които са настъпили заради действията на служителя.

Важно! Ако съм допринесъл по някакъв начин за вредите по автомобила си, то може и да не получа пълно обезщетение.

Важно е да знам още и че всеки застраховател сам определя покритите рискове и в повечето случаи застрахователите НЕ покриват щети, причинени при задържане или конфискация на застрахованото МПС от компетентни органи. За всеки случай може да погледна личния си договор за застраховка “Каско”, за да проверя дали това е така и при моя застраховател.

За вашето безопасно шофиране разгледайте предлаганите от нас Автоаксесоари

 

Източник:http://pravatami.bg/10005

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.