...

Класификация на отработени масла

Всяко предприятие, експлоатиращо в своята работа технически нефтени масла, се сблъсква с проблеми по събиране и по-нататъшно съхранение на отработеното масло за последваща утилизация.
За начало трябва да се уточни, какво масло е прието да се нарича “отработено”. Към тази категория се отнасят минерални масла, в процес на техническа експлоатация загубили своите начални свойства и непригодни към следващо използване. Общото съдържание на замърсени примеси може да съставлява една трета от обема на маслото. Отработените масла се заменят със свежи.
Отработеното масло може да се използва след редица мероприятия, проводими с цел възстановяване на изходните качества на маслата. Към такива мероприятия се отнася филтрация на отработка от влага, различни включения, провеждане на пълна химична обработка. Ако състоянието на отработката не позволява да се възтановят изходните характеристики на маслото, то след първичното отстраняване на влагата и странични добавки, то може да стане съставна част от твърдото гориво или да се използва непосредствено, като течно гориво.
На територията на предприятията от вече отработения материал с незначителен обем замърсяване и неизменён химически състав може да се отстрани влагата, механическите примеси и различните замърсявания. Tова позволява да се намали потреблението на масла и да се увеличит срока на годност на продукта. По-нататъшни процеси по регенерация на отработените нефтени продукти се провеждат на специализирани предприятия  от нефтодобивната и химическата промишленост. Масла, не подлежащи нa възстановяване, там се преработват в различни видове горива.

Категории отработени масла.

Всички отработени масла се отделят в две категории:

• Светли масла.

Към този тип се отнасят масла с промишлен произход, с малки изменения на началните характеристики. Този вид отработки леко се възстановяват, чрез филтрация или центрофугиране;

• Тъмни масла.

Тази категория масла се експлоатират, като смазочен материал за различни механизми на автомобилната техника. Тази категория отработка съдържат огромно количество различни продукти от изгаряне и метали, проникващи в маслото. Маслата от тази категория са подложени на сериозно механическо и термическо въздействие, както и на процес на окисление. Тъмните масла се възстановяват, но някои от тях не трябва да се преработват, а се използват, като гориво.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.