...

Налагане на глоби и наказания за превишена скорост

Глобите за нарушения на скоростните режими, са регламентирани в чл. 182 от Закона за движението по пътищата и са разделени на три групи.
Първата група се отнася за водачи на МПС, които са превишили максималната разрешена скорост за движение В НАСЕЛЕНИ МЕСТА.

В тези случаи ВОДАЧ, който превиши разрешената максимална скорост в населено място, се наказва, както следва:

1. за превишаване с 10 км/ч. – с глоба 20 лв.;
2. за превишаване от 11 до 20 км/ч. – с глоба 50 лв.;
3. за превишаване от 21 до 30 км/ч. – с глоба 100 лв.;
4. за превишаване от 31 до 40 км/ч. – с глоба 400 лв.;
5. за превишаване над 40 км/ч. – с глоба 600 лв.;
6. за превишаване над 50 км/ч. – с глоба 700 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

Втората група се отнася за водачи на МПС, които са превишили максималната разрешена скорост за движение ИЗВЪН НАСЕЛЕНИ МЕСТА.
В тези случаи ВОДАЧ, който превиши разрешената скорост извън населено място, се наказва, както следва:

1. за превишаване с 10 км/ч. – с глоба 20 лв.;
2. за превишаване от 11 до 20 км/ч. – с глоба 50 лв.;
3. за превишаване от 21 до 30 км/ч. – с глоба 100 лв.;
4. за превишаване от 31 до 40 км/ч. – с глоба 300 лв.;
5. за превишаване от 41 до 50 км/ч. – с глоба 400 лв.;
6. за превишаване над 50 км/ч. – с глоба 600 лв., като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

Третата група се отнася за водачи на МПС, които извършват ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ОПАСНИ ТОВАРИ. Размерът на глобата е правопропорционален на превишението на скоростта.
В тези случаи ВОДАЧ на моторно превозно средство за обществен превоз на пътници и опасни товари, който превиши разрешената скорост, се наказва, както следва:

1. за превишаване с 10 km/h – с глоба 20 лв.;
2. за превишаване от 11 до 20 км/ч. – с глоба 50 лв.;
3. за превишаване от 21 до 30 км/ч. – с глоба 150 лв.;
4. за превишаване от 31 до 40 км/ч. – с глоба 500 лв.;
5. за превишаване от 41 до 50 км/ч. – с глоба 800 лв.;
6. за превишаване над 50 км/ч. – с глоба 1000 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 км/ч. превишаване над 50 км/ч. глобата се увеличава с 50 лв.

Когато нарушението по ал. 1, т. 1 – 5, ал. 2 и ал. 3, т. 1 – 5 от чл. 182 от Закона за движението по пътищата е повторно, наказанието е предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер, а за повторно нарушение по ал. 1, т. 6 и ал. 3, т. 6 – предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер и лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок три месеца.

Когато нарушението по ал. 1, т. 4 – 6, ал. 2, т. 4 – 6 и ал. 3, т. 4 – 6 от чл. 182 от Закона за движението по пътищата е системно, водачът се наказва с предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок 6 месеца.

“Системно” е нарушението, извършено три или повече пъти в едногодишен срок от влизането в сила на първото наказателно постановление или на първия електронен фиш, с който на нарушителя се налага наказание за същото по вид нарушение.

Глобите са валидни към датата на публикуване на статията 13.12.2022

Разгледайте нашите актуални предложения за Автокозметика

Check our bestsellers!

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.