...

Наредба КАТ – Отнемане на точки

Отнемане на точки - КАТСЪГЛАСНО НАРЕДБА № Із-2539 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МАКСИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА КОНТРОЛНИТЕ ТОЧКИ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТНЕМАНЕТО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО ИМ, СПИСЪКА НА НАРУШЕНИЯТА, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА КОИТО ОТ НАЛИЧНИТЕ КОНТРОЛНИ ТОЧКИ НА ВОДАЧА, ИЗВЪРШИЛ НАРУШЕНИЕТО, СЕ ОТНЕМАТ ТОЧКИ СЪОБРАЗНО ДОПУСНАТОТО НАРУШЕНИЕ, КАКТО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 26 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 23.03.2018 Г.)

В сила от 04.02.2013 г.

Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2013 г., изм., ДВ, бр. 44 от 16 юни 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 4 април 2017 г ., изм. и доп., ДВ, бр. 26 от 23 март 2018 г.

 


Максимален брой точки – 39

При първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС притежателят му получава 26 контролни точки за отчет на извършваните от него нарушения на ЗДвП.

След придобиване на 24 месеца стаж като водач на МПС притежателят на свидетелството за управление
на моторно превозно средство получава допълнително 13 контролни точки за отчет на извършваните от него нарушения на ЗДвП.

Контролни точки се отнемат въз основа на влязло в сила наказателно постановление. В наказателното постановление
се отбелязват броят на отнетите и броят на оставащите контролни точки.

Съгласно наредбата:

Чл. 6. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2017 г., в сила от 04.04.2017 г.) За нарушения на Закона за движението по пътищата на водачите на МПС се отнемат контролни точки, както следва:

1. за управление на МПС, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух (чл. 174, ал. 1 ЗДвП) – 10 контролни точки;

2. когато нарушението по т. 1 е извършено повторно (чл. 174, ал. 2 ЗДвП) – 15 контролни точки;

3. за отказ на водач, който управлява МПС, трамвай или самоходна машина, да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за медицинско изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози (чл. 174, ал. 3 ЗДвП) – 12 контролни точки;

4. за управление на моторно превозно средство, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места (чл. 175, ал. 1, т. 1 ЗДвП) – 8 контролни точки;

5. за управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер (чл. 175, ал. 3 ЗДвП) – 10 контролни точки;

6. за нарушаване на правилата за преминаване през железопътен прелез (чл. 180, ал. 1, т. 3, предл. 2 от ЗДвП) – 5 контролни точки;

7. за превишаване на разрешената максимална скорост с над 50 km/h в населено място или при извършване на обществен превоз на пътници и опасни товари (чл. 182, ал. 1, т. 6 и ал. 3, т. 6 ЗДвП) – 12 контролни точки;

8. (изм. – ДВ, бр. 26 от 2018 г., в сила от 23.03.2018 г.) за неспиране на пътен знак “Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!” (чл. 183, ал. 2, т. 3, предл. 1 от ЗДвП) – 8 контролни точки;

9. за използване на мобилен телефон по време на управление на превозното средство освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му (чл. 183, ал. 4, т. 6 ЗДвП) – 6 контролни точки;

10. за неизпълние на задължението за използване на предпазен колан или за носене на каска (чл. 183, ал. 4, т. 7, предл. 1 от ЗДвП) – 6 контролни точки;

11. за превозване на деца в нарушение на изискванията на глава втора, раздел ХХV от ЗДвП (чл. 183, ал. 4, т. 10 ЗДвП) – 6 контролни точки;

12. за преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването (чл. 183, ал. 5, т. 1 ЗДвП) – 8 контролни точки;

13. когато нарушението по т. 12 е извършено повторно (чл. 183, ал. 6 ЗДвП) – 12 контролни точки;

14. за неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека (чл. 183, ал. 5, т. 2 ЗДвП) – 8 контролни точки;

15. когато нарушението по т. 14 е извършено повторно (чл. 183, ал. 6 ЗДвП) – 12 контролни точки;

16. (нова – ДВ, бр. 26 от 2018 г., в сила от 23.03.2018 г.) за неправилно изпреварване, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението (чл. 179, ал. 1, т. 5, предл. 5 от ЗДвП) – 10 контролни точки;

17. (нова – ДВ, бр. 26 от 2018 г., в сила от 23.03.2018 г.) за движение в платното за насрещно движение по автомагистрала или скоростен път (чл. 178ж, ал. 1, предл. 2 от ЗДвП) – 10 контролни точки;

18. (нова – ДВ, бр. 26 от 2018 г., в сила от 23.03.2018 г.) когато нарушението по т. 17 е извършено повторно (чл. 178ж, ал. 2 от ЗДвП) – 12 контролни точки.

(2) На водач, който притежава контролен талон “Водач на МПС без наказания”, издаден по реда на Наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина (ДВ, бр. 97 от 2002 г.), не се отнемат контролни точки при налагане на наказание за нарушение, посочено в тази наредба, с изключение на нарушенията по ал. 1, т. 1, 2 и 3.

 

Възстановяване на точки

Броят на контролните точки за отчет на извършваните нарушения се възстановява до максималния размер от 39 точки, а за новите водачи – до 26 точки.

Всеки водач веднъж годишно има право да възстанови 1/3 от първоначалния брой точки, след като премине допълнително обучениеи при условие, че водачът е изпълнил задълженията си по чл. 190, ал. 3 от ЗДвП.

Водачът може да възстанови и максималния размер на точките, ако в продължение на 2 години не е правил нарушение, за което да са му отнемани точки.

 

Загуба на всички точки

В случай, че водачът е загубил всичките си контролни точки, той губи и правоспособността си и е длъжен да върне свидетелството за управление в съответната служба на МВР. Ако той не го върне, то ще му бъде иззето принудително.

Възстановяване на правоспособността

Водач, на когото са отнети всички контролни точки и вследствие на това е загубил правоспособността си, има право да се яви на изпит за получаване на правоспособност не по-рано от 6 месеца след датата, на която е върнал свидетелството си за управление. Изпитът не може да се проведе, без водачът предварително да е се е явил на тест за психологическа годност.

За безопасно шофиране, посетете нашата секция за Авточасти

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.