...

Отпадане по давност на актове и наказателни постановления

В по-младите си години попадах в редиците на малко по-динамичните шофьори (тези, на които бабите викат “състезатели”). Случвало се е да предприема някоя по – рискова маневра или да превиша разрешената скорост на пътя. При част от тези мои нарушения на правилата за движение бях хванат в крачка – няколко пъти ми написаха фишове, а и не малко актове ми бяха съставени от органите на реда. Дали съм си платил всички глоби и аз не помня, но вчера получих “честитка” с глоба за някакво нарушение от 2006 г. Оттогава ме човърка въпросът: “Не е ли погасено по давност това?!”

Какво е давността?

Не, не е “панацея” за всички нарушения. Давността при административните нарушения е, най-общо казано, изтичането на определен в закона период, през който органът, който трябва да наложи административно наказание и да го изпълни бездейства, вследствие на което се погасява правото му на това, а за мен възниква право да се позова на това негово бездействие в моя полза.

Давност за налагане на административно наказание

За да ми бъде наложено административно наказание трябва да първо да се премине през определена процедура. Тази процедура се нарича административнонаказателно производство и започва със съставяне на акта за установяване на извършеното от мен нарушение (АУАН), например в момента, когато от храстите изскочи чичко – полицай, попита накъде, аджеба, съм се засилил с тая скорост и извади кочана от джоба си, и завършва с издаване на наказателно постановление, с което ми се налага определено наказание, например глоба.

Това производство обаче не се образува, респективно няма да има как да ме накажат, ако по една или друга причина, в определен срок от идентифицирането ми като нарушител / извършване на нарушението от моя страна не ми бъде съставен акт. Този срок най-често е 3 месеца от откриване на нарушителя, но не повече от една година от извършване на нарушението. В определени случаи, например при банкови, данъчни, екологични нарушения, нарушения на изборния кодекс, сроковете са по-дълги.

Отделно от горното, ако в шестмесечен срок от съставяне на акта, не ми бъде издадено наказателно постановление, образуваното производство се прекратява, което ще рече, че отпада поради изтекла давност възможността да ми бъде наложено наказание за извършеното от мен нарушение.

 

Източник:https://pravatami.bg/17243

 

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.