Регистрация на превозни средства и видове регистрационни табели

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА В Р. БЪЛГАРИЯ И ВИДОВЕ РЕГИСТРАЦИОННИ ТАБЕЛИ

I. Основни нормативни документи регламентиращи регистрацията на превозни средства в Р. България.
Въпросите свързани с регистрацията на превозните средства в Р България и издаването на регистрационни табели са регламентирани в:
1. Закон за движението по пътищата.
2. Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.
3. Наредба № I-45/2000 г. на МВР за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на    моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях.
 4. Наредба № I-181/ 03.12.2002 г. на МВР за регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на   чуждестранни физически и юридически лица.
 5. Наредба № 15/10.11.2005 г. на МЗГ за реда и условията за регистрация на земеделската и горската техника.
6. Наредба № Н-13/03.11.2004 г. на МО за регистрацията и отчета на моторните превозни средства от поделенията на  въоръжените сили.

II. Съгласно действащото законодателства по пътищата отворени за обществено ползване се допускат само превозни средства, които са регистрирани и са с регистрационни табели поставени на определените за това места. За всяко регистрирано превозно средство се издава свидетелство за регистрация и табели с регистрационния номер.
1. Регистрация на превозни средства, собственост на български физически и юридически лица; граждани на Европейския съюз (ЕС) и членовете на техните семейства; гражданите на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство; гражданите на Конфедерация Швейцария и членовете на техните семейства, които не са граждани на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария.
С Наредба № I-45/2000 г. е определен реда за първоначалната регистрация, промените в регистрацията, пускането в движение и спирането от движение отчета на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях, собственост на български физически и юридически лица; граждани на Европейския съюз (ЕС) и членовете на техните семейства; гражданите на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство; гражданите на Конфедерация Швейцария и членовете на техните семейства, които не са граждани на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, притежаващи българско удостоверение за продължително пребиваване или удостоверение за постоянно пребиваване.
Регистрационните табели отговарят на изискванията на БДС 15980 и БДС ISO 7591 или Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 03.11.1998 г. Регистрационният номер се състои от цифри и букви, като цифрите са арабски, а буквите главни. Графичните знаци на регистрационния номер се нанасят с черен цвят на бял светлоотразителен фон.
Според срока на валидност регистрацията е постоянна – без срок на валидност; временна – с определен срок на валидност над 3 месеца;  транзитна – със срок на валидност до 30 дни.
1.1 При постоянна регистрация свидетелството за регистрация е без срок за валидност, а регистрационният номер се състои от: графично изображение на българския идентифициращ код “BG” и националното знаме на син фон или европейското знаме от дванадесет жълти звезди на син фон, съгласно Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 03.11.1998 г.; буквен код за месторегистрация; пореден номер – четирицифрена комбинация на числата от 0 до 9; серия – една или комбинация от две букви.
От 1992 г. за буквен код и серия се използват само тези букви, които са общи за кирилицата и за латиницата – А, В, С, Е, Н, К, М, О, Р, Т, Х, У. Допуска се вместо поредния номер и серията регистрационният номер да се състои от комбинация от шест знака.
1.2 Временна регистрация се извършва на превозни средства, за които има нормативни ограничения за движение или пребиваване в страната за определен срок. При временна регистрация срокът на валидност се нанася в свидетелството за регистрация, а регистрационният номер е със съдържание, както при постоянната регистрация.
1.3 Транзитна регистрация се извършва в случаи на придвижване на нерегистрирани превозни средства в страната; при износ на превозни средства от страната – след прекратяване на постоянната или временната им регистрация или на закупени в страната нерегистрирани ППС – след митническо оформяне на вноса и износа им; при изгубена или открадната постоянна табела, след обявяването й за издирване.
Транзитният регистрационен номер се състои от шестцифрена комбинация на числата от 0 до 9, симетрично разделени с буквата “Т” или “Н” в средата, и е за еднократна употреба. Графичните знаци се нанасят с черен цвят на бял фон.
1.4 На фирми, извършващи внос и продажба на превозни средства, се предоставят временни регистрационни табели със срок на валидност до една година. Временният регистрационен номер се състои от шестцифрена комбинация на числата от 0 до 9, симетрично разделени с буквата “В” в средата. В крайната дясна част е обозначена годината на валидност на червен фон.

III. Регистрация на превозни средства, собственост на чуждестранните дипломатически, консулски, търговски и други държавни представителства и служителите им и чужденци, на които е разрешено да пребивават временно в Република България повече от 3 месеца.
Реда за регистрация и отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранните дипломатически, консулски, търговски и други държавни представителства и служителите им и чужденци, на които е разрешено да пребивават временно в Република България повече от 3 месеца, е регламентиран в Наредба № I-181/ 03.12.2002 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранни физически и юридически лица.
Табелите с регистрационен номер съдържат буквени означения “С”, “СС”, “СТ” на червен фон с бели букви и цифри; в горния десен ъгъл на табелите с регистрационен номер на МПС, обслужващи ръководителите на дипломатическите представителства, се поставя бяла лента с дебелина 10 мм и наклон 45 градуса; буквени обозначения “XX” на син фон с бели букви и цифри.
В зависимост от буквените им обозначения табелите с регистрационен номер се дават:
– “С” – за МПС на дипломатически и международни представителства и техни служители, които имат дипломатически статут и притежават лична дипломатическа карта, издадена от Министерството на външните работи;
– “СС” – за МПС на консулски представителства и техни служители, които имат статут на консулски длъжностни лица и притежават лична консулска карта, издадена от Министерството на външните работи;
– “СТ” – за МПС на административно-технически служители в дипломатическите, консулските и търговските представителства към тях и на постоянно акредитираните чуждестранни кореспонденти, притежаващи лична служебна карта, издадена от Министерството на външните работи;
– “XX” – за МПС на чуждестранни физически лица, на които е разрешено пребиваване в страната за повече от 3 месеца, ако са адресно регистрирани в страната.

IV. Регистрация на превозни средства, собственост на поделенията на въоръжените сили.
Редът за първоначалната регистрация, промените в регистрацията и отчета на моторните превозни средства и на ремаркетата от поделенията на въоръжените сили, както и поставянето на допълнителни знаци и надписи върху тях е регламентиран в Наредба № Н-13/03.11.2004 г. на МО за регистрацията и отчета на моторните превозни средства от поделенията на въоръжените сили.
Формата, размерите, шрифтът, както и изискванията към светлоотразяващите табели се определят с Българския държавен стандарт (БДС 15980 и БДС ISO 7591). Буквите и цифрите са черни на бял фон. Регистрационният номер се състои от графично изображение на българския идентифициращ код “BG” и националното знаме на син фон; буквен код за автомобили на Българската армия главните букви “В” и “А”; пореден номер – шестцифрена комбинация на цифрите от 0 до 9.

V. Регистрация на земеделска и горска техника и строителни машини.
Земеделската, горската техника и строителни машини, се регистрира, съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и Наредба № 15/10.11.2005 г. за реда и условията за регистрация на земеделската и горската техника.
Регистрационната табела е с правоъгълна форма с външни размери 250/150 mm. Основният фон на регистрационната табела е бял. Табелата е кантована на 10 мм от края на черен кант с дебелина 5 mm. В горната част е изписано името на региона с нормален прав шрифт с височина на главните букви 30 mm и височина на малките букви 23 mm. Дебелината на буквите е 4 mm. Буквите са черни на цвят. Имената на региона не се съкращават, а се изписват целите.
В горния десен ъгъл на табелата се поставя релефният печат на Контролно-техническата инспекция. В долния десен ъгъл в правоъгълник е изписано съкратеното единно европейско означение на регионите. Това означение е същото като регистрационните номера на пътните превозни средства в Република България. Вляво от съкратеното означение на регионите с височина 40 mm е поредният номер на земеделската или горската техника, като за всеки регион започва с 00001. Дебелината на цифрите от поредния номер е 10 mm.
През 2009 г. предстои пускането в употреба на нов образец регистрационна табела за превозни средства регистрирани по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. Този вид табели ще бъде пуснат в употреба след извършване на промени в нормативната уредба.
Табелата е с правоъгълна форма с външни размери 250/150 mm. Основният фон на регистрационната табела е бял. Табелата е кантована на 10 мм от края на черен кант с дебелина 5 mm. В горния ляв ъгъл е поставено графично изображение на българския идентифициращ код “BG” и европейското знаме от дванадесет жълти звезди на син фон. На първия ред в средата е изписано съкратеното означение на регионите. В горния десен ъгъл на табелата се поставя релефният печат на Контролно-техническата инспекция.
На долния ред в средата е изписан поредният номер на земеделската или горската техника, като за всеки регион започва с 00001.
Превозните средства регистрирани по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника се допускат за движение по пътищата отворени за обществено ползване само по изключение.

Call Now Button