...

Списък от нарушения за отнемане на контролни точки

Списък на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат контролни точки съобразно допуснатото нарушение

1. за управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително – 10 контролни точки;
2. когато нарушението по т. 1 е извършено повторно – 15 контролни точки;
3. за отказ да бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози – 12 контролни точки;
4. за управление на моторно превозно средство, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места – 8 контролни точки;
5. за управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер – 10 контролни точки;
6. за нарушаване на правилата за преминаване през железопътен прелез  – 5 контролни точки;
7. за превишаване на разрешената максимална скорост с над 50 km/h в населено място – 12 контролни точки;
8. за неспиране на пътен знак “Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!” или неправилно изпреварване – 8 контролни точки;
9. за използване на мобилен телефон – 6 контролни точки;
10. за неизпълние на задължението за използване на предпазен колан или за носене на каска  – 6 контролни точки;
11. за превозване на деца в нарушение на изискванията – 6 контролни точки;
12. за преминаване при червен сигнал на светофара – 8 контролни точки;
13. когато нарушението по т. 12 е извършено повторно – 12 контролни точки;
14. за неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека – 8 контролни точки;
15. когато нарушението по т. 14 е извършено повторно – 12 контролни точки.

На водач, който притежава контролен талон “Водач на МПС без наказания”, не се отнемат контролни точки при налагане на наказание за нарушение, посочено по-горе, с изключение на нарушенията по т. 1, 2 и 3.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.