...

Стационарни автоматизирани технически средства за контрол на скоростта

Стационарни са АТСС, които са позиционирани и извършват контрол в точно определена точка или отсечка от платното за движение.

Стационарна видео-радарна система за наблюдение и регистрация на пътни нарушения „SITRAFFIC ERS 400”.

„SITRAFFIC ERS 400”.Използва се за видео наблюдение на пътното движение с цел увеличаване сигурността на пътя и за доказване на  превишена скорост съгласно Закона за движението по пътищата.

Функционални възможности на системата:
– работи  стационарно;
– позволява измерване и в двете посоки  в режим ден и нощ;
– позволява заснемане на МПС;
– данните са защитени.

Принципът на измерване на скоростта е базиран върху Доплеровия ефект. Снимките се съхраняват във формат .sly и са с размери 1280 x 1124 пиксела.

Всички снимки се снабдяват в радарната установка с невидим разрушаващ се воден знак.

Обработват се данните само на снимки, чийто воден знак е валиден.

Ако две или повече на брой МПС се намират в зоната за обработка на данни на първата снимка, то причисляването на измерената стойност може да се извърши чрез контролно изчисление.

При контролното изчисление чрез фотометрична обработка на намалението на регистрационния номер се определя пътят, който превозното средство е изминало за времето между двете снимки при едно измерване. Стойността на скоростта може да се изчисли на базата на този път и времето между двете заснемания.

Даден  резултат от измерване се счита за безупречен, когато резултатът от контролното изчисление съвпада със стойността на скоростта, въведена на изображението, с отклонение ±10%. Ако посредством контролното изчисление не е възможно еднозначно определяне, то резултатът от измерването трябва задължително да бъде отхвърлен.

Стационарната система MultaRadar SD580 е RADAR-базирана стационарна система за измерване на скоростта в двете посоки, която допълнително улеснява ясното идентифициране на нарушението чрез контрол на обсега при многолентови пътища.

 

За документиране на  нарушенията на скоростта, системата е оборудвана с камера за единични снимки.

Системата следи до четири пътни ленти в едната посока и може ясно да определи в коя лента се движи превозното средство. Изчислената лента се запазва във файла на инцидента и се описва със скрипт.

Ако превозното средство не е ясно позиционирано в някоя лента в момента на измерване, системата показва междинно положение.

Функционални възможности на системата:
– работи  стационарно;
– позволява измерване и в двете посоки  в режим ден и нощ;
– позволява заснемане на МПС;
– данните са защитени.

Радарният сензор работи според принципа на Доплер, т.е. антената непрекъснато излъчва ВЧ-сигнал с известна вълнова дължина (честотата на предаване) и го прихваща след отразяването.

 

Стационарна видео-радарна система за наблюдение и регистрация на пътни нарушения тип „SENSYS SSS Droplet RS240” (Speed Safety System SSS).

 

SENSYS SSS Droplet RS240

 

Базирана е на мулти-проследяващ RS240 радар. Това е радар с голям ъгъл на излъчване, със способност за проследяване на голям брой превозни средства едновременно.

Използваният радар следи няколко пътни ленти едновременно на разстояние до 150 м в дълбочина. Превозните средства се следят в рамките на обсега  на радара и тяхното движение се анализира.

Скоростта се определя на база на Доплеров ефект и се проверява на различни интервали от време. Скоростта се засича на предварително зададена линия и се заснема снимков материал в случай на превишаването й. Устройството се захранва с напрежение 230V AC.

Предвидена е LAN-връзка за дистанционно управление и данни за прехвърляне на информацията. Може да бъдат засечени както приближаващите, така и отминаващите превозни средства.

Основни параметри, които се измерват:
• време;
• скорост;
• разстояние;
• посока.

Сензорът проследява тези четири параметъра за всяка зададена цел (до 8 превозни средства едновременно), като през цялото време целта е в обсега на сензорите.

Времето е текущата дата и час, които сензорът използва, за да очертае времевите рамки и да изпрати доклад.

Скоростта представлява векторът на скоростта на мишената към сензора за засичане.

Разстоянието представлява разстоянието от сензора до мишената.

Посоката представлява посоката на мишената – дали се отдалечава, или приближава.

Четирите основни параметъра не се отчитат през цялото време, а в определени точки от периода на засичане. Тези точки се наричат рапорт линии. Рапорт линията е разстояние, което се конфигурира. Когато мишената достигне на разстояние от сензора, отговарящо на определена рапорт линия, се изпраща рапорт, съдържащ основните параметри.

 

„3М Система за средна скорост“

 

3М Система за средна скорост 1

Измерва средна скорост на МПС чрез измерванена времето за преминаване на разстоянието между двете контролни точки – базово разстояние на участък от пътя. Средната скорост е изчислена скорост, получена чрез разделяне на разстоянието между двете контролни точки на измереното време, за което МПС преминава между тези контролни точки.

Времето за преминаване през две последователни контролни точки от пътя е равно на разликата от времената на преминаване през всяка една от тях.

 

3М Система за средна скорост 2

За идентификация на МПС на входа и на изхода на базовото разстояние се използва регистрационният му номер.

Технически това се реализира чрез автоматично разпознаване на регистрационния номер от снимка, направена с камера.

За измерване на средна скорост за базово разстояние се взима възможно най-късата и позволена от Закона за движението по пътищата траектория на движение.

Измерването се провежда еднократно преди първоначалния монтаж. При промяна на геометрията на пътя – ремонт, промяна на инфраструктурата, и др., които водят до трайни изменения на пътния участък, базовото разстояние се измерва отново.

Скоростомерът за средна скорост се състои от: най-малко две камери за средна скорост, сървърен софтуер за средна скорост и софтуерен модул.

Камерата за средна скорост се състои от монохромна CCD камера с висока резолюция, снимаща във видимия спектър, и инфрачервена камера с два инфрачервени светодиодни панела IR LEDs за осигуряване функционирането на инфрачервената камерата при ниска осветеност и през нощта. Двете камери са синхронизирани по време. Инфрачервената камера постоянно сканира входното изображение от видео сензора, разчита регистрационния номер на МПС, генерира и запазва снимки с точното време на преминаване.

Системата има възможност да се използва и за контрол по други показатели.

В Европа тази и подобни системи се използват предимно за събиране на ТОЛ-такси.

В Република България освен за контрол на скоростта системата се използва и за контрол на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

В реално време се извличат данни от масивите на Гаранционния фонд кои автомобили нямат сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Когато такъв автомобил премине в контролираната зона, системата възпроизвежда запис. Този запис постъпва отново в сървъра, откъдето в реално време се прехвърля за обработка от служители.

За безопасно шофиране, посетете нашата секция за Авточасти

Източник: mvr.bg

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.