...

Контактен спрей K2 400ml

12.00 лв.

Контактен спрей K2 400ml почиства и обезмаслява електрически части, като: свещи, прекъсвачи, кабели, контакти, предпазители, улеснява запалването, действа като антикорозионен агент, предпазва от влага и срещу окисляване на повърхността. Освен това предотвратява загубите на напрежение, повишава надеждността на електрическата система в механичните превозни средства и предпазва електрическите елементи (кабели, електрически контакти, щепсели, съединения, предпазители) срещу генериране на сулфиди и срещу окисление.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.