...

Добавка за пълно изгаряне на бензина Bardahl BAR-1069 300ml

(1 клиентски отзив)

14.85 лв.

Добавка за пълно изгаряне на бензина Bardahl BAR-1069 300ml предотвратява повреждането на клапаните и леглата. Отстранява тракането и самозапалването. Отстранява водата, съдържаща се в горивото. Намалява разхода на гориво. Предпазва и поддържа чисти инжекторите и помпата. Намалява изпускания пушек.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.