...

Течност TOTAL ADBLUE 10L

(1 клиентски отзив)

49.00 лв.

Течност TOTAL ADBLUE 10L е е биоразградим продукт, съставен от деминерализирана вода и карбамид с висока чистота. Класифициран като неопасен продукт, Adblue се използва за дизелови превозни средства, оборудвани с SCR (Селективна каталитична редукция) технология за третиране на отработени газове и по-специално на азотни оксиди (NOx).

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.