...

Трансмисионно масло BARDAHL ATF 8 GEAR 1L

(1 клиентски отзив)

48.69 лв.

Трансмисионно масло BARDAHL ATF 8 GEAR 1L е висококачествено синтетично масло с висок визкозитетен индекс( VI>190), гарантиращ висока стъбилност.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.