...

Добавка за почистване на DPF FILTER Bardahl DPF cleaner kit

157.50 лв.

Добавка за почистване на DPF FILTER Bardahl DPF cleaner kit За да се намалят емисиите и да се спазят международните екологични стандарти, филтърът за твърди частици (DPF) е разработен за отстраняване на сажди от отработените газове на дизеловите двигатели. Саждите са причинени от непълно изгаряне на дизелово гориво.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.