...

Спирачна течност RAVENOL DOT 5.1 1L

29.89 лв.

Спирачна течност RAVENOL DOT 5.1 1L  е за използване във всички превозни средства с оптимални ABS характеристики. Има химическа стабилност и е снабдена с добавки, които осигуряват най-добрата ефективност на смазване. RAVENOL DOT 5.1 може да се използва във всички превозни средства, за които се изисква спецификация DOT 5.1 за спирачни течности. Подходяща е за всички хидравлични спирачни системи със синтетични флуиди. RAVENOL DOT 5.1 е смесима с всички известни спирачни течности от една и съща спецификация.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.