...

Трансмисионно масло Ravenol CVT Fluid 4L

123.20 лв.

Трансмисионно масло Ravenol CVT Fluid 4L е напълно синтетична ATF течност за най-новото поколение CVT предавки. RAVENOL CVT Fluid гарантира оптимално предаване на мощността. RAVENOL CVT Fluid е базирано на напълно синтетично масло PAO (Polyalphaolefins) със специални добавки и инхибитори, за да се гарантира правилната работа на автоматичната трансмисия. RAVENOL CVT Fluid осигурява стабилен вискозитет при високи механични натоварвания в трансмисионните елементи (бутален пояс).

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.