...

Трансмисионно масло Ravenol DPS Fluid 4L

115.20 лв.

Трансмисионно масло Ravenol DPS Fluid 4L е синтетична течност със специални добавки и инхибитори, която е разработена за използване в Dual Pump System (DPS) на Honda в областта на сервизното пълнене. RAVENOL DPS Fluid се използва при превозни средства с 4WD Real Time, напр. Honda CR-V, Honda Element, Honda Odyssey, Honda Fit, Honda Orthia u.a.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.